Audició de fi de quadrimestre a l’Auditori de la Coma Cros

Mitjacobla doble a l’Aulatradi de Salt